Nova convocatòria d’ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre per a activitats d’R+D+i

La Direcció General d’Innovació i Recerca convoca una línia d’ajuts destinats a pimes i agrupacions sense ànim de lucre per a què facin activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o innovació per a dur a terme accions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores.

Les sol·licituds han de contribuir, per considerar-les, a l’execució de l’Estratègia Regional de Recerca i Innovació per l’Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) i ser considerades d’interès i rellevància pel Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (PCTIE) de les Illes Balears 2013-2017.

Més concretament, els beneficiaris dels ajuts són:
A. Les persones físiques i/ o jurídiques privades que responguin a la definició de petita o mitjana empresa (PIME).

B. Associacions privades sense ànim de lucre que tinguin com a objecte, entre d’altres, la recerca, el desenvolupament tecnològic i/o la innovació.

C. Els dos primers tipus de sol·licitants poden cooperar entre ells per dur a terme actuacions coordinades per realitzar actuacions en cooperació. En aquest cas, cadascun dels components ha de realitzar un mínim del 20% de l’actuació, tots es consideraran beneficiaris i responsables davant l’Administració pública, i la Resolució de concessió determinarà la subvenció concedida per a cada part.

L’import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 800.000 euros amb una assignació pressupostària de caràcter pluriennal. Les subvencions esmentades seran cofinançades amb càrrec al Programa Operatiu dels Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 de les Illes Balears en un 50%, i amb càrrec al fons de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en un 50%.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals des de l’endemà de la publicació de la Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears (divendres 29 de setembre).